Certified

it

Fitness

Aby wyjaśnić, co to jest ekspertem, zobaczmy, jakie trendy fitness 2015. Czy to rzeczywiście prawda, że nie możemy bez technologii: Jeśli, w rzeczywistości, aż dziesięć lat temu, Wyobraź sobie do fitness w domu było prawie niemożliwe, teraz jest trend, który każdy odzwierciedla.Ačiū jums, pakankamai drąsus, kad nori patirti tai dar kartą, 2015 m. bus puikus masažo kamuoliukai, Putu velenai, ledo vonios ir masažai, todėl jis gali atgauti po įtemptų fizinį aktyvumą ir ne mesti savo fitneso planų.Chi infatti ha voglia di recarsi presso una palestra dopo un’intensa giornata di lavoro? Pioggia e freddo oppure caldo eccessivo, qualunque temperatura può distogliere dal pensiero di uscire di casa. Questa però non è una scusa. Esistono giochi come Fitocracy e social network che permettono di commentare online le prestazioni dei giocatori o sfidarsi senza conoscersi. Non mancano ancora i videogiochi meccanici e programmi per Ipad come Bit Gym. In più ormai molti corsi, anche di fitness, sono offerti dal web. Il mondo è sempre più digitalizzato e l’apprendimento avviene soprattutto via on line. Dopo le tendenze fitness di spinning e cardio box, arriva anche il cardio tennis. Per chi cerca qualcosa di stimolante che tenga in continuo movimento, il nuovo modo di fare tennis su alcuni campi potrebbe risultare un’idea appagante. Hiit è l’acronimo per High Intensity Training Interval, il nuovo esercizio che consente di perdere peso in soli 12 minuti. L’efficacia è data dalla grande quantità di energie impiegate ed è proprio per ciò che l’Hiit non è consigliato a chiunque. Con la nuova tendenza dell’Hiit, è esploso anche il boom per attività di recupero quali yoga ed attività semi-miofasciale. Sì, mi rivolgo proprio a viìoi che avete osato sperimentare questa nuova forma di fitness senza badare alle controindicazioni.Cine vrea să meargă la o sală de gimnastică, după o zi grea la locul de muncă? Ploaie şi frig sau foarte cald, orice temperatura poate distrage atenţia de la gândul de a pleca de acasa. Acest lucru nu este o scuză. Există jocuri cum ar fi Fitocracy şi reţelele sociale creşterea performanţei jucătorilor sau de a concura online comentariu fără să ştie unul de altul. Mecanic şi jocurile video Cober nu Ipad programe ca pic de gimnastică. În plus, multe cursuri de fitness, sunt oferite de web. Lumea din ce în ce este digitizat şi învăţarea are loc în primul rând prin intermediul online. După filare şi caseta de tendinţele cardio fitness, vine la tenis de cardio. Pentru cei care caută ceva provocator pentru a menţine în mişcare, nou mod de a face tenis pe unele domenii ar putea fi o idee. HIIT standuri pentru înaltă intensitate Interval de formare, exercitarea noi care vă ajută să piardă în greutate în doar 12 minute. Eficacitatea este datorită cantităţii mari de energie utilizată şi aceasta este exact ceea ce Hiit nu este recomandat pentru oricine. Cu noi a Hiit, a explodat boom-ul pentru recuperare activităţi cum ar fi yoga şi semi-myofascial de presă activităţi. Da, am rândul său, dreptul de a viìoi care au îndrăznit să experimenteze cu această nouă formă de fitness indiferent de contraindicatii.Dank euch mutig genug, um es noch einmal erleben wollen, im Jahr 2015 werden große Massagekugeln, Schaum Walzen, Eis Bäder und Massagen, so kann er nach anstrengender körperlicher Aktivität zu erholen und Ihre Fitness-Pläne nicht werfen.Dankzij u, moedig genoeg om te willen ervaren het weer, in 2015 zullen we geweldige massage-ballen, foam rollers, ijs Baden en massages, zodat hij kan na inspannende fysieke activiteit recupereren en niet overgeven aan het plannen van uw fitness.Dzięki wam tyle odważny, aby chcesz przeżyć to jeszcze raz, w 2015 będzie świetny masaż kulkami, rolki pianki, kąpiele lodowe i masaże, więc można odzyskać siły po wytężonej aktywności fizycznej i nie rzucać swoje plany fitness.Díky, dost odvahy na to, aby se chtějí zažít znovu, v roce 2015 bude skvělý masážní míčky, pěnové válečky, ledu koupele a masáže, tak se může zotavit po namáhavé fyzické aktivitě a házet své plány fitness.For at forklare, hvad er eksperten, lad os se hvad fitness tendenser i 2015. Er det virkelig sandt, at vi ikke kan klare sig uden teknologi: Hvis, i virkeligheden, indtil et årti siden, forestille sig, at fitness derhjemme var næsten umuligt, nu er den tendens, der alle afspejler.For å forklare hva er ekspert, la oss se hva fitness trender av 2015. Er det virkelig sant at vi ikke kan gjøre uten teknologien: Hvis faktisk inntil et tiår siden, tenk å fitness hjemme var nesten umulig, nå er trenden som alle gjenspeiler.Gracias a ti, lo suficientemente valientes para querer experimentarlo otra vez, en 2015 será grandes bolas de masaje, rodillos de espuma, baños de hielo y masajes, para que pueda recuperarse después de actividad física extenuante y no lanzar sus planes de acondicionamiento físico.Graças a você, corajosas o suficiente querer experimentá-lo novamente, em 2015 será ótima massagem bolas, rolos de espuma, banhos de gelo e massagens, assim ele pode se recuperar após a atividade física extenuante e não vomitar seus planos de aptidão.Gràcies a vostè, prou valents a voler experimentar-ho una altra vegada, el 2015 serà gran massatge pilotes, corrons d\'espuma, banys de gel i massatges, perquè pugui recuperar després de l\'activitat física vigorosa i no vomitar els seus plans de gimnàs.Grâce à vous, assez courageux de vouloir encore une fois l’expérience, en 2015 sera bon massage balles, rouleaux de mousse, glace bains et massages, ainsi il peut récupérer après une activité physique intense et ne jetez pas vos plans de remise en forme.Hvem ønsker at gå til en gym efter en hård dag på arbejdet? Regn og koldt eller varmt vejr, enhver temperatur kan bortlede opmærksomheden fra tanken om at forlade hjemmet. Dette er ikke en undskyldning. Der er spil som Fitocracy og sociale netværk forbedre spillernes præstationer eller konkurrere online kommentar uden at kende hinanden. Mekanisk og videospil Cober ikke Ipad programmer som Bit Gym. Desuden der mange fitnesskurser, tilbydes af web. Verden er stadig mere digitaliseret og læring foregår primært via online. Efter spinning og cardio fitness tendenser boks, kommer cardio tennis. For dem, der søger noget udfordrende at holde på farten, kan den nye måde at gøre tennis på nogle områder være en idé. HIIT står for høj intensitet uddannelse Interval, den nye øvelse, der hjælper du mister vægt på bare 12 minutter. Effektiviteten er på grund af den store mængde af energi brugt, og det er netop hvad Hiit anbefales ikke til nogen. Med den nye trend af Hiit, eksploderede boom for recovery aktiviteter såsom yoga og semi-myofascial frigivelse aktiviteter. Ja, jeg drej til højre til viìoi du har vovet at eksperimentere med denne nye form for fitness uanset kontraindikationer.Hvem ønsker å gå til et treningsstudio etter en hard dag på jobben? Regn og kulde eller varme været, noen temperatur kan avlede fra tanken på å forlate hjemmet. Dette er ikke en unnskyldning. Det er spill som Fitocracy og sosiale nettverk forbedre spillernes ytelse eller konkurrere online kommentar uten å kjenne hverandre. Mekanisk og videospill Cober ikke Ipad programmer som Bit Gym. I tillegg tilbys mange fitness kurs, av Internett. Verden er stadig digitalisert og læring foregår hovedsakelig via online. Etter spinning og cardio fitness trender boksen, kommer cardio tennis. For de som leter etter noe utfordrende å holde på farten, kan den nye måten å gjøre tennis på noen felt være en idé. HIIT står for høy intensitet trening intervall, nye øvelsen som hjelper deg å miste vekt på bare 12 minutter. Effektiviteten er på grunn av den store mengden energi brukt og det er nettopp hva Hiit anbefales ikke for alle. Med den nye trenden med Hiit, eksploderte mikrofonstangen for utvinning aktiviteter som yoga og semi-myofascial utgivelsen aktiviteter. Ja, jeg ta til høyre til viìoi du har våget å eksperimentere med denne nye formen for fitness uansett kontraindikasjoner.Kas nori eiti į sporto salę po ilgos dienos darbe? Lietus ir šaltas arba karštas oras, bet kokiai temperatūrai gali sumenkinti mintis, kad iš namų. Tai ne pasiteisinimas. Yra Žaidimai, pavyzdžiui, Fitocracy ir socialinių tinklų padidinti žaidėjų efektyvumą arba konkuruoti internete komentuoti nežinant tarpusavyje. Mechaninė ir vaizdo žaidimų Cober ne Ipad programos pvz., tiek sporto salėje. Be to daug sporto aikštynų, siūlo internete. Pasaulyje vis labiau skaitmeninės ir mokymosi veikla pirmiausia vykdoma per interneto. Po kardio treniruoklių tendencijas langelį ir verpimo, ateina širdies tenisas. Tiems, kurie ieško ko nors sudėtinga išlaikyti kelyje, naujas būdas užsidirbti tenisą kai kuriose srityse galėtų būti tikslas. Kodėl stovi didelio intensyvumo mokymo intervalo, naujas pratybų, kad padės jums numesti svorio, vos per 12 minučių. Veiksmingumas yra daug energijos ir tai yra būtent tai, ką ir kodėl nėra rekomenduojama visiems. Su nauja tendencija Hiit, sprogo bumas atkūrimo veiklos pvz., joga ir pusiau-myofascial spaudai veikla. Taip, aš sukite dešinėn į viìoi, ar drąsiai eksperimentuoti su šia nauja forma tinkamumą neatsižvelgiant į kontraindikacijas.Kdo chce jít do tělocvičny po náročném dni v práci? Déšť a zima nebo horko, jakékoliv teplotě může odvádět pozornost od myšlenky na domov. To není výmluva. Existují hry, jako Fitocracy a sociální sítě zvýšit výkonnost hráčů nebo soutěžit online komentář aniž by znali. Mechanické a videohry Cober ani Ipad programy jako Bit tělocvičnu. Navíc mnoho fitness kurzy jsou nabízeny na webu. Svět je stále více digitalizována a učení se odehrává především prostřednictvím online. Po spřádání a kardio fitness trendy box přichází kardio tenis. Pro ty, kteří hledají něco, co je náročné udržet v pohybu nový způsob, jak učinit tenis na některých polích může být nápad. HIIT je zkratka pro vysoká intenzita Interval školení, nové cvičení, které pomůže vám zhubnout v pouhých 12 minut. Účinnost je díky velké množství energie a to je přesně to, co Hiit nedoporučuje nikomu. S novým trendem Hiit vybuchla boom pro zotavení aktivity, jako je jóga a semi myofasciální uvolnění aktivity. Ano, jsem zahněte doprava na viìoi, který se odvážil experimentovat s touto novou formou způsobilosti nezávisle na kontraindikace.Kes tahab minna jõusaali pärast raske päev tööl? Vihma ja külma või kuuma ilmaga, mis tahes temperatuur võib vähendada mõelnud kodust lahkumist. See ei ole vabandus. On mänge nagu Fitocracy ja sotsiaalsete võrgustike parandada mängijate jõudlust või konkureerida online kommentaari ei tea üksteist. Mehhaanika- ja videomängude Cober ole Ipad programmid nagu natuke jõusaali. Peale mitmeid fitness kursusi, pakub veebis. Maailmas on üha enam digiteeritud ja õpe toimub peamiselt läbi online. Pärast ketramine ja südame fitness suundumusi kasti, tuleb cardio tennis. Neile, kes otsivad midagi keeruline liikvel hoida, võib uus viis teha tennis mõne välja idee. HIIT tähistab kõrge intensiivsusega koolitus intervalli, uus vorm, mis aitab teil kaalus vaid 12 minutiga. Tõhusus on tootmiseks kasutatavad suurusega ja see on täpselt see, mida selle Hiit pole soovitatav kõigile. Hiit uus trend plahvatas buum taaskasutamise toiminguid, nagu jooga ja semi-myofascial release tegevuse. Jah, ma omakorda õigus viìoi sa julgesid katsetada uut liiki fitness sõltumata vastunäidustusi.Ki akar menni egy tornaterem, egy kemény nap után a munka? Eső és a hideg vagy meleg időjárás, a hőmérséklet rontja a gondolat, hogy elhagyja a haza. De ez nem mentség. Vannak olyan játékok, mint a Fitocracy és a szociális hálózatok játékosok teljesítményének fokozása vagy a versenyt online Megjegyzés, anélkül, hogy ismernék egymást. Mechanikai és videojátékok nem Ipad Cober programok, mint a kis edzőteremben. Ezen kívül sok fitness tanfolyam, kínálják a weben. A világ egyre inkább digitalizált és a tanulás zajlik elsősorban keresztül online. Fonó- és kardio fitness trendek doboz jön a cardio tenisz. Azok számára keresnek valami kihívást jelent, hogy tartsa mozgásban az új módja annak, hogy egyes területeken tenisz lehet egy ötlet. HIIT nagy erősség időköz képzés, az új gyakorlat, hogy segít lefogyni 12 perc alatt áll. Eredményességének köszönhető a nagy mennyiségű energiát használnak, és pontosan ez az, amit a Hiit nem ajánljuk, hogy bárki. Az új trend a Hiit felrobbant a boom a hasznosítási tevékenységek, mint például a jóga és a félig-myofascial kiadás tevékenységek. Igen, viszont jobb, hogy nem mertek kísérletezni ezen új formája, függetlenül attól, hogy ellenjavallatok fitness viìoi.Kiitos teille rohkea halua kokea uudelleen, vuonna 2015 on suuri Hieronta pallot, vaahto rullia, ice kylpyjä ja hierontaa, jotta hän voi toipua jälkeen raskasta liikuntaa ja ei heittää fitness suunnitelmat.Kto chce iść na siłownię po ciężkim dniu w pracy? Deszcz i zimno lub upałów, każdej temperatury mogą zmącić myśli opuszczania domu. To nie jest usprawiedliwienie. Istnieją gry, takie jak Fitocracy i sieci społecznych zwiększenia wydajności zawodników lub rywalizuj online komentarz nie znając siebie. Mechaniczne i gry wideo Cober nie Ipad programy jak Bit siłowni. Ponadto, wiele fitness Kursy odbywają się przez Internet. Świat jest coraz bardziej cyfrowych i Nauka odbywa się głównie poprzez online. Po przędzenia i cardio fitness trendy pole przychodzi cardio tenis. Dla tych, którzy szukają czegoś trudne do utrzymania w ruchu nowy sposób, aby tenisa na niektóre pola mogą być pomysł. HIIT jest skrótem od wysokiej intensywności szkolenia Interwał, nowe ćwiczenia, które pomoże Ci schudnąć w zaledwie 12 minut. Skuteczność jest ze względu na dużą ilość zużywanej energii i to jest właśnie co Hiit jest nie zalecane do nikogo. Nowym trendem Hiit eksplodował boom dla działań odzyskiwania, takie jak Joga i semi-myofascial prasowa działań. Tak, mogę skręcić w prawo do viìoi, które mają odważył się eksperymentować z tej nowej formy fitness niezależnie od przeciwwskazań.Kto chce ísť do posilňovne po náročnom dni v práci? Dážď a studené alebo teplé počasie, žiadne teploty môže odvádzať pozornosť od myšlienka na odchod z domu. To nie je ospravedlnenie. Existujú hry, ako je Fitocracy a sociálnych sietí zvýšiť výkon hráčov alebo súťažiť online komentár bez toho, aby poznali. Mechanické a videohier Cober nie Ipad programy ako trochu posilňovne. Okrem toho mnohé Fitnes kurzy, ponúka web. Svet je stále digitalizované a vzdelávanie sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom on-line. Po spriadanie a kardio fitness trendy box, prichádza kardio tenis. Pre tých, ktorí hľadajú niečo náročné udržať v pohybe, nový spôsob, ako robiť tenis v niektorých oblastiach môže byť nápad. HIIT je skratka pre vysoká intenzita Interval školenia, nové cvičenia, ktoré vám pomôže schudnúť len za 12 minút. Účinnosť je vzhľadom k veľkému množstvu energie, a to je presne to, čo Hiit nie je vhodná pre každého. S novým trendom Hiit, explodoval boom na obnovenie činnosti, ako je jóga a semi-myofasciálne uvoľnenie aktivity. Áno, som odbočiť vpravo na viìoi ste sa odvážili experimentovať s touto novou formou Fitnes bez ohľadu na kontraindikácie.Kuka haluaa mennä kuntosalille, kun kova päivä töissä? Sade ja kylmä tai kuuma sää, missä tahansa lämpötilassa voi heikentää ajatus kotoa. Tämä ei ole tekosyy. On pelejä, kuten Fitocracy ja sosiaaliset verkostot parantaa pelaajien suorituskykyä tai kilpailla online kommentoida tietämättä toisilleen. Kone- ja videopelit Cober ei Ipad ohjelmat kuten vähän kuntosali. Lisäksi monet fitness-kursseista tarjotaan verkossa. Maailman yhä digitoitu ja oppiminen tapahtuu pääasiassa kautta online. Spinning- ja sydän kunto suuntauksia ruutuun tulee cardio tennis. Niille, jotka etsivät jotain haastavaa Pysy liikkeellä uusi tapa tehdä tennistä joillakin aloilla voi olla ajatus. HIIT on korkea intensiteetti koulutus aikaväli, uusi tehtävä, joka auttaa sinua laihtua vain 12 minuutissa. Tehokkuus johtuu suuri määrä käytetystä energiasta ja juuri mitä Hiit ei suositella kenellekään. Uusi trendi Hiit räjähti puomi hyödyntämistoimia, kuten jooga- ja semi-myofascial release toimintaa. Kyllä, puhun oikein uskaltanut kokeilla tämän uudenlaisen fitness riippumatta vasta viìoi.Kurš vēlas doties uz sporta zāle pēc cietā darba dienā? Lietus un aukstā vai karstā laikā jebkādas temperatūras var atņemt no domas pamest mājas. Tas nav attaisnojums. Ir spēles, piemēram, Fitocracy un sociālo tīklu uzlabot dalībnieku sniegumu vai tiešsaistes komentāru konkurēt, nezinot otru. Mehāniskās un videospēļu Cober ne Ipad programmas kā mazliet trenažieru zāle. Turklāt daudzi fitnesa kursi tiek piedāvāti ar web. Pasaulē arvien vairāk digitalizēta un mācīšanās notiek galvenokārt caur tiešsaistē. Pēc vērpšanas un cardio fitness tendences kaste nāk cardio tenisu. Tiem, kas meklē kaut ko grūti uzturēt kustībā, jauns veids, kā padarīt tenisa daži lauki var būt ideja. HIIT stāv augstu intensitāti mācību intervālam, jauns uzdevums, kas palīdz zaudēt svaru tikai 12 minūtes. Efektivitāti, kas ir saistīts ar lielu daudzumu enerģijas, kas izmantota, un tas ir tieši tas, ko, Hiit nav ieteicams ikvienam. Ar jaunu tendenci, Hiit, izvērsti uzplaukums reģenerācijas darbībām, piemēram, joga un daļēji myofascial release darbības. Jā, man pagriezties pa labi uz viìoi tu uzdrīkstējies eksperimentēt ar šo jauna veida piemērotību neatkarīgi no kontrindikācijas.Köszönöm elég bátor, hogy akarom, hogy tapasztalataimból újra, 2015-ben lesz nagy masszázs labdák, hengerek hab, jég fürdők és masszázs, így ő meggyógyul követően megerőltető testmozgás, és nem dobja ki a fitness terveket.Megmagyarázni, mi az a szakértő, lássuk, milyen fitness trendek 2015. Ez tényleg igaz, hogy nem tudjuk a technológia nélkül: Ha egészen egy évtizeddel ezelőtt, Képzeld el, hogy fitness otthon volt, szinte lehetetlen, most az a tendencia, hogy mindenki tükrözi.Mulţumiri la spre tu, destul de curajos pentru a dori să experienţă-o din nou, în 2015 va fi mare masaj bile, role spuma, gheaţă băi şi masaje, astfel încât el poate recupera după activitatea fizică obositoare şi nu vomiti planurile tale de fitness.Om uit te leggen wat de expert is, laten we eens kijken wat fitness trends van 2015. Is het echt waar dat we niet zonder technologie: als, in feite tot een decennium geleden, stel je voor fitness thuis was bijna onmogelijk, nu is de trend dat iedereen weerspiegelt.Paaiškinti, kas yra ekspertas, pažiūrėkime, ką fitneso tendencijas 2015 m. Ar tai tikrai tiesa, kad mes negalime išsiversti be technologijų: ar, tiesą sakant, iki tol, kol prieš dešimtmetį, Įsivaizduokite, kad sporto namuose buvo beveik neįmanoma, dabar yra tendencija, kad kiekvienas atspindi.Paldies jums, pietiekami drosmīgi, lai vēlamies piedzīvot to vēlreiz, 2015. gadā būs lieliska masāžas bumbiņas, putu veltņi, ledus vannas un masāžas, lai viņš varētu atgūt spēkus pēc spraiga fiziskās aktivitātes un nav mest jūsu fitnesa plānu.Para explicar lo que es el experto, vamos a ver qué tendencias de fitness de 2015. Es verdad que no podemos prescindir de la tecnología: Si, de hecho, hasta hace una década, imagino a fitness en casa era casi imposible, ahora es la tendencia de que cada uno refleja.Para explicar o que é o especialista, vamos ver o que tendências de fitness de 2015. É verdade que não podemos fazer sem tecnologia: se, na verdade, até uma década atrás, imaginar a aptidão em casa era quase impossível, agora é a tendência que todo mundo reflete.Paskaidrot, kas ir eksperts, let\'s redzēt, kādi fitnesa tendences 2015. Tas ir patiešām taisnība, ka mēs nevaram darīt bez tehnoloģijas: ja faktiski līdz desmit gadiem, iedomāties, fitnesa mājās bija gandrīz neiespējami, tagad ir tendence, ka ikvienam atspoguļo.Pentru a explica ce este expert, să vedem ce tendinţe de fitness din 2015. Este adevărat că nu putem face fără tehnologie: în cazul în care, de fapt, până când un deceniu în urmă, Imaginaţi-vă pentru fitness acasa era aproape imposibil, acum este tendinţă pe care toată lumea reflectă.Per explicar què és l\'expert, anem a veure quines tendències gimnàs de 2015. És realment cert que no podem fer sense la tecnologia: si, de fet, fins fa una dècada, imaginar al gimnàs a casa era gairebé impossible, ara és la tendència que reflecteix tots els.Per spiegare di che cosa parla l’esperto, vediamo quali saranno le tendenze fitness del 2015. È proprio vero che tra poco non potremo fare proprio a meno della tecnologia: se infatti, sino ad un decennio fa, immaginare di far fitness a casa era quasi impossibile, ora è la tendenza che tutti rispecchia.Pour expliquer ce qu’est l’expert, nous allons voir Quelles tendances fitness de 2015. Est-ce vraiment vrai que nous ne pouvons pas faire sans la technologie : si, en fait, jusqu\'à ce que dix ans, imaginez au fitness à la maison a été presque impossible, maintenant est la tendance reflétant tout le monde.Proprio grazie a voi, così coraggiosi da voler sperimentare di nuovo, nel 2015 andranno alla grande sfere per il massaggio, rulli di schiuma, bagni di ghiaccio e massaggi, per far sì che possa ristabilirti dopo l’intensa attività fisica e non buttare all’aria i tuoi piani di fitness.Quem quer ir para um ginásio, após um dia duro no trabalho? Chuva e frio ou calor, qualquer temperatura pode desvirtuar o pensamento de sair de casa. Isto não é uma desculpa. Existem jogos como Fitocracy e redes sociais, melhorar o desempenho dos jogadores ou competem on-line comentário sem saber um do outro. Mecânica e videogames portuguese não Ipad programas como Bit ginásio. Além disso, muitos cursos de aptidão, são oferecidos pela web. O mundo é cada vez mais digitalizado e aprendizagem ocorre principalmente através da Internet. Depois spinning e caixa de tendências de aptidão cardio, vem o tênis de cardio. Para aqueles que procuram algo desafiador para manter em movimento, a nova maneira de fazer do ténis em alguns campos pôde ser uma idéia. HIIT representa alta intensidade treinamento intervalo, o novo exercício que ajuda a perder peso em apenas 12 minutos. A eficácia é devido à grande quantidade de energia utilizada e que é precisamente o que o Hiit não é recomendado para qualquer um. Com a nova tendência de Hiit, explodiu o boom para atividades de recuperação, tais como atividades de lançamento de yoga e semi-miofascial. Sim, eu vire à direita para viìoi que se atreveram a experimentar esta nova forma de fitness independentemente de contra-indicações.Qui veut aller à une salle de sport après une dure journée au travail ? Pluie et froid ou chaud, n’importe quelle température peut porter atteinte à la pensée de quitter la maison. Ce n’est pas une excuse. Il y a des jeux comme Fitocracy et réseaux sociaux améliorent les performances des joueurs ou la concurrence de commentaires en ligne sans connaître les uns les autres. Cober pas Ipad programmes comme Bit Gym mécanique et jeux vidéo. En outre, de nombreux cours de fitness, sont proposés par le web. Le monde est plus en plus numérisé et l’apprentissage s’effectue principalement via en ligne. Après essorage et boîte de tendances fitness cardio, vient le cardio tennis. Pour ceux qui recherchent quelque chose de difficile à garder en mouvement, la nouvelle façon de faire tennis sur certains champs peut être une idée. HIIT est synonyme de haute intensité formation intervalle, le nouvel exercice qui vous aide à perdre du poids en seulement 12 minutes. L’efficacité est due à la grande quantité d’énergie utilisée et c’est précisément ce que le Hiit est déconseillé à toute personne. Avec la nouvelle tendance du Hiit, a explosé le boom des activités de relèvement telles qu’yoga et semi-myofascial version activités. Oui, j’ai tourner à droite à viìoi que vous avez osé expérimenter avec cette nouvelle forme de remise en forme indépendamment de contre-indications.Qui vol anar a un gimnàs després d\'un llarg dia de treball? Pluja i fred o càlid, qualsevol temperatura pot menyscabar la idea de sortir de casa. Això no és una excusa. Hi ha jocs com Fitocracy i xarxes socials realçar l\'actuació dels jugadors o competir en línia comentari sense saber mútuament. Mecànica i videojocs r Ipad no programa com mica gimnàs. A més molts cursos de gimnàs, són oferts per la web. El món és cada vegada més digitalitzada i l\'aprenentatge es realitza principalment mitjançant en línia. Després girar i caixa de tendències de gimnàs cardio, ve la cardio tennis. Per a aquells que busquen alguna cosa difícil per mantenir en moviment, la nova manera de fer tennis a alguns camps podria ser una idea. HIIT significa d\'alta intensitat formació Interval, l\'exercici nou que ajuda a perdre pes en tan sols 12 minuts. L\'eficàcia és degut a la gran quantitat d\'energia utilitzada i això és precisament què la Hiit no és recomanable per a qualsevol persona. Amb la nova tendència de Hiit, explotar l\'auge d\'activitats de recuperació com ioga i semi-miofascial alliberar activitats. Sí, vaig girar a la dreta a la viìoi que s\'han atrevit a experimentar amb aquesta nova forma d\'aptitud sense tenir en compte les contraindicacions.Seletada, mis on ekspert, vaatame mis fitness suundumused aastaks 2015. See on tõesti tõsi, et me ei saa ilma tehnoloogia: kui tegelikult kuni kümmekond aastat tagasi ette kujutada, et fitness kodus oli peaaegu võimatu, nüüd on trend, et igaüks peegeldab.Selittää, mitä on asiantuntija, Katsotaanpa mitä kunto suuntauksia 2015. Onko todella niin, että emme voi tehdä ilman teknologiaa: Jos asti vuosikymmen sitten, kuvitella kunto kotona olikin lähes mahdotonta, nyt on trendi, että jokainen vastaa.Siapa mahu pergi ke gimnasium selepas seharian penat di tempat kerja? Hujan dan sejuk atau cuaca panas, suhu mana-mana boleh mengurangkan pemikiran meninggalkan rumah. Ini bukanlah satu alasan. Ada permainan seperti Fitocracy dan rangkaian sosial meningkatkan prestasi pemain atau bersaing komen dalam talian tanpa mengetahui antara satu sama lain. Mekanikal dan permainan video Cober tidak Ipad atur cara seperti kemudahan gim/kecergasan Bit. Di samping itu banyak kursus-kursus Kecergasan, disediakan oleh web. Dunia semakin kulit dan pembelajaran berlaku terutamanya melalui dalam talian. Selepas berputar dan kardiovaskular kecergasan trend Peti, datang Tenis kardio. Bagi mereka yang mencari sesuatu yang mencabar untuk terus bergerak, cara baru untuk membuat Tenis pada sesetengah bidang mungkin idea. HIIT singkatan tinggi intensiti latihan jeda, latihan baru yang membantu anda menurunkan berat badan dalam masa 12 minit. Keberkesanan adalah disebabkan oleh jumlah yang besar daripada tenaga yang digunakan dan itulah apa Hiit ini tidak disyorkan kepada sesiapa pun. Dengan trend baru Hiit, meletup boom untuk aktiviti pemulihan seperti yoga dan semi-myofascial melepaskan aktiviti. Ya, aku belok kanan ke viìoi anda telah berani untuk bereksperimen dengan bentuk baru kecergasan tanpa mengira kontra.Siapa yang ingin pergi ke gym setelah hari kerja keras? Hujan dan dingin atau cuaca panas, suhu apapun dapat mengurangi dari pemikiran meninggalkan rumah. Ini bukanlah alasan. Ada permainan seperti Fitocracy dan jaringan sosial meningkatkan kinerja pemain atau bersaing online komentar tanpa mengetahui satu sama lain. Mekanik dan permainan video Cober tidak Ipad program seperti Bit Gym. Selain itu banyak kebugaran kursus yang ditawarkan oleh web. Dunia semakin digital dan pembelajaran terjadi terutama melalui online. Setelah berputar dan cardio kebugaran tren kotak, datang Tenis cardio. Bagi mereka yang mencari sesuatu yang menantang untuk terus bergerak, cara baru untuk membuat tenis di beberapa bidang mungkin ide. HIIT singkatan Interval pelatihan intensitas tinggi, latihan baru yang membantu Anda menurunkan berat badan hanya dalam 12 menit. Efektivitas adalah karena jumlah besar energi yang digunakan dan itulah apa Hiit tidak dianjurkan bagi siapa saja. Dengan tren baru Hiit, meledak boom untuk pemulihan kegiatan seperti yoga dan semi-myofascial release kegiatan. Ya, aku berbelok ke kanan menuju viìoi Anda sudah berani untuk bereksperimen dengan bentuk baru kebugaran terlepas dari kontraindikasi.Takk, modig nok til å oppleve det igjen, i 2015 vil være god massasje baller, skum rullene, is bad og massasje, så han kan krefter etter anstrengende fysisk aktivitet og ikke kaste opp din fitness planer.Takket være jer, modig nok lyst til at opleve det igen, i 2015 vil være stor massage bolde, foam rollers, ice bade og massage, så han kan komme til hægterne efter anstrengende fysisk aktivitet og ikke kaste op din fitness planer.Terima kasih kepada Anda, cukup berani untuk ingin mengalami lagi, di tahun 2015 akan pijat besar bola, busa rol, pemandian es dan pijat, sehingga ia dapat memulihkan diri setelah aktivitas fisik berat dan tidak muntah rencana kebugaran Anda.Terima kasih kepada anda, berani mahu mengalaminya sekali lagi, pada tahun 2015 akan menjadi bebola besar Perkhidmatan Urutan, Mandian ais, penggelek buih dan Urutan, supaya dia boleh pulih selepas aktiviti fizikal yang berat dan tidak muntah rancangan kecergasan anda.Thanks to you, brave enough to want to experience it again, in 2015 will be great massage balls, foam rollers, ice baths and massages, so he can recuperate after strenuous physical activity and not throw up your fitness plans.To explain what is the expert, let\'s see what fitness trends of 2015. Is it really true that we cannot do without technology: If, in fact, up until a decade ago, imagine to fitness at home was almost impossible, now is the trend that everyone reflects.Tänu teile, piisavalt julge, et tahan kogeda seda uuesti, 2015 on suurepärane Massaaž pallid, vaht rullid, jää vannid ja massaaže, nii et ta kosuma pingeline füüsiline tegevus pärast ja mitte öökima teie fitness plaanid.Um zu erklären, was der Experte ist, mal sehen, was Fitness-Trends des Jahres 2015. Ist es wirklich wahr, dass wir ohne Technik nicht: Wenn in der Tat, bis vor einem Jahrzehnt vorstellen Fitness zu Hause war fast unmöglich, jetzt der Trend ist, die jeder widerspiegelt.Untuk menjelaskan Apakah pakar, mari kita lihat Apakah trend kecergasan 2015. Adakah benar-benar benar bahawa kita tidak boleh melakukannya tanpa teknologi: jika, malah, sampai satu dekad yang lalu, bayangkan untuk kecergasan di rumah adalah hampir mustahil, kini trend menggambarkan semua orang.Untuk menjelaskan apa ahli, mari kita lihat apa tren kebugaran 2015. Apakah benar bahwa kita tidak bisa melakukan tanpa teknologi: jika, pada kenyataannya, sampai satu dekade yang lalu, bayangkan untuk kebugaran di rumah adalah hampir mustahil, sekarang tren bahwa semua orang mencerminkan.Vysvetliť, aký je odborník, uvidíme čo Fitnes trendov 2015. Je to skutočne pravda, že nemôžeme urobiť bez technológie: Ak v skutočnosti, až pred desiatimi rokmi, Predstavte si, že fitness doma bolo takmer nemožné, teraz je trend, ktorý odráža každý.Vysvětlit, co je expert, podívejme se co fitness trendy do roku 2015. Je to skutečně pravda, že nemůžeme udělat bez technologie: je-li ve skutečnosti, až před deseti lety, Představte si, že do fitness doma bylo téměř nemožné, teď je trend, který každý odráží.Vďaka vám, odvahu, chcem zažiť znova, v roku 2015 bude skvelé Masáže gule, penové valčeky, ľadovej kúpele a Masáže, tak dokáže zotaviť po namáhavej fyzickej aktivite a nie hádzať do vašich plánov fitnes.Wer nach einem anstrengenden Tag bei der Arbeit ein Fitnessstudio zu gehen? Regen und kaltem oder heißem Wetter, jeder Temperatur kann ablenken von dem Gedanken, das Haus zu verlassen. Dies ist keine Entschuldigung. Es gibt Spiele wie Fitocracy und soziale Netzwerke Spieler Leistungssteigerung oder Online-Kommentar zu konkurrieren, ohne einander zu kennen. Maschinen- und Videospiele Cober nicht Ipad Programme wie Bit-Fitness-Studio. Darüber hinaus sind viele Fitness-Kurse, durch das Internet angeboten. Die Welt wird zunehmend digitalisiert und Lernen findet vor allem über online. Nach Spinning und Cardio-Fitness-Trends-Box kommt das Cardio Tennis. Für diejenigen, die auf der Suche nach etwas herausfordernd, in Bewegung zu halten könnte die neue Art, Tennis auf einige Felder machen eine Idee sein. HIIT steht für hohe Intensität Ausbildung Intervall, die neue Übung, die hilft Ihnen, Gewicht zu verlieren, in nur 12 Minuten. Die Wirksamkeit ist wegen der großen Menge der verbrauchten Energie und das ist genau das, was die Hiit nicht jedem empfohlen. Mit dem neuen Trend der Hiit explodierte den Boom für Recovery-Aktivitäten wie Yoga und Semi-Myofascial release Aktivitäten. Ja, wende ich mich richtig, Viìoi, die Sie es gewagt haben, mit dieser neuen Form der Fitness unabhängig von Kontraindikationen zu experimentieren.Who wants to go to a gym after a hard day at work? Rain and cold or hot weather, any temperature can detract from the thought of leaving home. This is not an excuse. There are games like Fitocracy and social networks enhance players \' performance or compete online comment without knowing each other. Mechanical and video games Cober not Ipad programs like Bit Gym. In addition many fitness courses, are offered by the web. The world is increasingly digitized and learning takes place primarily via online. After spinning and cardio fitness trends box, comes the cardio tennis. For those looking for something challenging to keep on the move, the new way to make tennis on some fields might be an idea. HIIT stands for High Intensity Training Interval, the new exercise that helps you lose weight in just 12 minutes. The effectiveness is due to the large amount of energy used and that\'s precisely what the Hiit is not recommended to anyone. With the new trend of Hiit, exploded the boom for recovery activities such as yoga and semi-myofascial release activities. Yes, I turn right to viìoi you have dared to experiment with this new form of fitness regardless of contraindications.Wie wil gaan naar een sportschool na een dag hard werken? Regen en kou of warm weer, temperatuur kan afbreuk doen aan de gedachte van het verlaten huis. Dit is geen excuus. Er zijn spellen zoals Fitocracy en sociale netwerken spelers prestaties verbeteren of online commentaar zonder elkaar concurreren. Mechanische en videospelletjes Cober niet Ipad programma\'s zoals Bit Gym. Bovendien zijn veel fitness cursussen, aangeboden door het web. De wereld is steeds meer gedigitaliseerd en leren vindt plaats voornamelijk via online. Na spinning en cardio fitness trends vak, komt de cardio-tennis. Voor wie op zoek is naar iets uitdagend te houden onderweg, misschien de nieuwe manier om tennis op sommige velden wel een idee. HIIT staat voor hoge intensiteit Training Interval, de nieuwe oefening die helpt u gewicht verliezen in slechts 12 minuten. De effectiviteit is vanwege de grote hoeveelheid energie die wordt gebruikt en dat is precies wat de Hiit is niet aanbevolen voor iedereen. Met de nieuwe trend van Hiit, ontplofte de boom voor herstel activiteiten zoals yoga en semi-myofascial release activiteiten. Ja, ik sla rechtsaf naar de viìoi die u durven experimenteren met deze nieuwe vorm van fitness ongeacht contra-indicaties.arbgcacsdadeelenesetfafifrhihuiditiwjakoltlvmsnlnoplptroruskzh¿Quién quiere ir a un gimnasio después de un duro día de trabajo? Lluvia y el frío o calor, cualquier temperatura puede restar de la idea de salir de casa. Esto no es una excusa. Hay juegos como Fitocracy y las redes sociales mejoran el rendimiento de los jugadores o compiten online comentario sin conocerse. Mecánica y videojuegos Cober no Ipad programas como Bit gimnasio. Además se ofrecen muchos cursos de fitness, por la web. El mundo es cada vez más digitalizado y aprendizaje ocurre sobre todo vía online. Después de spinning y cardio fitness tendencias caja, viene el cardio tenis. Para aquellos que buscan algo difíciles de mantener en movimiento, la nueva forma de hacer tenis en algunos campos puede ser una idea. HIIT significa alta intensidad intervalo de formación, el nuevo ejercicio que te ayuda a perder peso en tan solo 12 minutos. La eficacia es debido a la gran cantidad de energía utilizada y eso es precisamente lo que el Hiit no recomienda a nadie. Con la nueva tendencia de Hiit, estalló el boom de las actividades de recuperación tales como yoga y semi-miofascial descargar actividades. Sí, gire a la derecha viìoi que se ha atrevido a experimentar con esta nueva forma de fitness independientemente de contraindicaciones.Να εξηγήσετε τι είναι ο ειδικός, ας δούμε ποιες τάσεις γυμναστήριο του 2015. Είναι όντως αλήθεια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τεχνολογία: αν, στην πραγματικότητα, μέχρι μια δεκαετία πριν, φανταστείτε να γυμναστήριο στο σπίτι ήταν σχεδόν αδύνατο, τώρα είναι μια τάση, που αντανακλά ο καθένας.Ποιος θέλει να πάει σε ένα γυμναστήριο μετά από μια σκληρή ημέρα στην εργασία; Βροχή και κρύο ή ζεστό καιρό, οποιαδήποτε θερμοκρασία μπορεί να μειώσει τη σκέψη του να φύγετε από το σπίτι. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Υπάρχουν παιχνίδια όπως Fitocracy και κοινωνικά δίκτυα βελτίωση της απόδοσης των παικτών ή να ανταγωνιστούν online σχόλιο χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Μηχανολογίας και βιντεοπαιχνίδια γρήγορη δεν Ipad προγράμματα όπως η Bit γυμναστήριο. Επιπλέον πολλά μαθήματα καταλληλότητα, προσφέρονται από το διαδίκτυο. Ο κόσμος είναι όλο και πιο ψηφιοποιημένο και μάθησης πραγματοποιείται κυρίως μέσω της σε απευθείας σύνδεση. Μετά spinning και αεροβικής γυμναστικής τάσεις πλαίσιο, έρχεται το τένις καρδιο. Για εκείνους που ψάχνουν για κάτι που είναι δύσκολο να κρατήσει σε κίνηση, ο νέος τρόπος να κάνει τένις σε ορισμένα πεδία μπορεί να είναι μια ιδέα. HIIT σημαίνει υψηλή ένταση διάστημα κατάρτισης, τη νέα άσκηση που σας βοηθά να χάσετε βάρος σε 12 λεπτά. Η αποτελεσματικότητα είναι λόγω του μεγάλου όγκου της ενέργειας που χρησιμοποιείται και αυτό είναι ακριβώς ό, τι το Hiit δεν συνιστάται σε κανέναν. Με την νέα τάση του Hiit, εξερράγη ο βραχίονας για δραστηριότητες αποκατάστασης, όπως η γιόγκα και το ημι-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση δραστηριότητες. Ναι, εγώ στρίψτε δεξιά στην viìoi τολμήσατε να πειραματιστούν με αυτή τη νέα μορφή της φυσικής κατάστασης, ανεξάρτητα από τις αντενδείξεις.Χάρη σε εσάς, αρκετά γενναίος για να θέλουν να το ζήσουμε και πάλι, το 2015 θα είναι μεγάλη μασάζ μπάλες, αφρώδη ρολά, πάγο λουτρά και μασάζ, έτσι μπορούν να ανακάμψουν μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα και δεν ρίξει τα σχέδιά σας γυμναστήριο.Благодарение на вас достатъчно смели, за да искат да го изпитате отново, през 2015 г. ще бъде голямо Масажно оборудване, ролки пяна, лед бани и масажи, така че той може да възстанови след напрегнат физическа активност и не хвърлят си фитнес планове.Благодаря вам достаточно храбр, чтобы хотите испытать его снова, в 2015 году будет большой массажных шариков, роликов пены, лед ванны и Массаж, поэтому он может восстановить силы после напряженной физической активности и не бросить ваш фитнес-планы.За да обясним какво е експерт, нека видим какви фитнес тенденции на 2015. Това наистина е вярно, че не можем да направим без технология: Ако, в действителност, докато преди десетилетие, Представете си за фитнес у дома е почти невъзможно, сега е тенденцията, че всеки отразява.Кой иска да отидете на фитнес след тежък ден на работното място? Дъжд и студено или горещо време, всяка температура може да отвлича вниманието от мисълта да напускат дома. Това не е извинение. Има игри като Fitocracy и социални мрежи повишавам играчите изпълнение или се конкурира онлайн коментар без да знаят помежду си. Механични и видео игри Cober не Ipad програми като малко фитнес. В допълнение много фитнес курсове, се предлагат от интернет. Светът е все по-цифровизирани и обучението се осъществява основно чрез онлайн. След предене и кардио фитнес тенденции кутия идва на сърдечно тенис. За тези, които търсят нещо предизвикателство да пази в движение нов начин да се направи Тенис на някои полета може да е една идея. HIIT щандове за висока интензивност обучение интервал, нов упражнение, което ви помага да отслабнете само за 12 минути. Ефективността е поради голямото количество на използваната енергия и това е точно какво Hiit не се препоръчва на никого. С новата тенденция на Hiit избухна бум за възстановяване дейности като йога и полу-myofascial освобождаване дейности. Да, аз се обръщам право да viìoi, вие сте смееше да експериментира с тази нова форма на фитнес независимо противопоказания.Кто хочет пойти в спортзал после тяжелого дня на работе? Дождь и холодной или жаркой погоды, любая температура может отвлекать от мысли, что выходя из дома. Это не является оправданием. Есть игры, как Fitocracy и социальных сетей повысить производительность игроков или конкурировать онлайн комментарий не зная друг друга. Механические и видео игры Cober не Ipad программы как бит спортзал. Кроме того, многие фитнес курсы предлагаются в Интернете. Мир во все большей степени оцифрованы и обучение происходит главным образом через Интернет. После спиннинг и кардио фитнес-Бокс тенденции приходит cardio теннис. Для тех, кто ищет что-то сложно держать на ходу новый способ сделать теннис на некоторых полях может быть идея. HIIT выступает за высокой интенсивности обучения интервала, новых упражнений, которая поможет вам потерять вес всего 12 минут. Эффективность обусловлена большое количество потребляемой энергии, и это именно то, что Hiit не рекомендовал никому. С учетом новой тенденции Hiit взорвалась бум деятельности по восстановлению, таких, как йога и полу миофасциальные релиз деятельности. Да, я повернуть направо на viìoi, которую вы осмелились экспериментировать с этой новой формой фитнес независимо от противопоказаний.Чтобы объяснить, что такое эксперт, давайте посмотрим, какие фитнес тенденции к 2015 году. Это действительно правда, что мы не можем обойтись без технологии: Если, на самом деле, вплоть до десять лет назад, представить Фитнес дома было практически невозможно, теперь каждый отражает тенденцию.כדי להסביר מה הוא המומחה, בוא נראה מה המגמות כושר שנת 2015. זה באמת נכון. שלא נוכל לעשות בלי טכנולוגיה: אם, למעשה, עד לפני כעשור, לדמיין את כושר בבית היה כמעט בלתי אפשרי, עכשיו היא המגמה כולם המשקפת.מי רוצה ללכת לחדר כושר אחרי יום קשה בעבודה? גשם, קר או חם מזג האוויר, טמפרטורה כלשהו כדי לגרוע המחשבה על לעזוב את הבית. . זה לא תירוץ... ישנם משחקים כמו Fitocracy, רשתות חברתיות לשפר את ביצועי השחקנים או להתחרות תגובה באינטרנט מבלי להכיר אחד את השני. מכונות משחקי וידאו Cober לא Ipad ותוכניות כמו קצת כושר. בנוסף קורסי כושר רבים, המוצעים על ידי האתר. העולם הוא יותר ויותר דיגיטציה, למידה מתרחשת בעיקר דרך online. אחרי ספינינג, אירובי כושר מגמות תיבת, מגיע הטניס סיבולת לב ריאה. למי שמחפש משהו מאתגר כדי לשמור על המהלך, הדרך החדשה לעשות טניס על שדות מסוימים יכול להיות רעיון. הקלף מייצג בעוצמה גבוהה הכשרה מרווח, התרגיל חדשה המסייעת לך לרזות תוך 12 דקות. היעילות היא בשל כמות גדולה של אנרגיה המשמשת, וזה בדיוק מה הקלף לא מומלץ לאף אחד. עם הטרנד החדש של הקלף, התפוצץ הבום לפעילות התאוששות כגון יוגה, דו-myofascial שחרר פעילויות. . כן, אפנה ימינה כדי viìoi שאת מעזה להתנסות עם סוג חדש של כושר בין התוויות נגדתודות לך, אמיץ מספיק לחוות את זה שוב, בשנת 2015 יהיה עיסוי מצוין כדורים, גלילים קצף, אמבטיות קרח ועיסויים, כך הוא יכול להחלים לאחר פעילות גופנית מאומצת, לא לזרוק לך את התכניות כושר.برای توضیح آنچه متخصص است ببینیم به چه روند آمادگی جسمانی از 2015. واقعا درست است که ما نمی تواند بدون تکنولوژی انجام: اگر در واقع تا زمانی که یک دهه قبل، تصور کنید به تناسب اندام در خانه بود، هم روند است که نشان دهنده همه تقریبا غیر ممکن است.بنابراین او می تواند پس از فعالیت شدید بدنی نیروی تازه یافتن و پرتاب کردن برنامه های تناسب اندام شما با تشکر از شما، در سال 2015 ماساژ توپ غلطک کف حمام یخ و ماساژ، به اندازه کافی شجاع به قصد تجربه دوباره آن، خواهد شد.شكرا لك، شجاعا بما فيه الكفاية تريد تجربة ذلك مرة أخرى، في عام 2015 سيكون كرات تدليك كبيرة وكرات الرغوة وحمامات الثلج والتدليك، حتى يتمكن من التعافي بعد النشاط البدني مضنية ولا رمي خطط اللياقة البدنية الخاصة بك.لشرح ما هو الخبير، دعونا نرى ما هي الاتجاهات اللياقة البدنية لعام 2015. هل حقاً أننا لا دون التكنولوجيا: إذا كانت، في الواقع، حتى قبل عقد مضى، تخيل أن اللياقة البدنية في المنزل كان يكاد يكون مستحيلاً، الآن الاتجاه الذي يعبر عن الجميع.من يريد الذهاب إلى الصالة رياضية بعد يوم من العمل الشاق في العمل؟ المطر والبرد أو الطقس الحار، أي درجة الحرارة يمكن أن ينتقص من التفكير في مغادرة المنزل. وهذا ليس مبررا. هناك ألعاب مثل فيتوكراسي والشبكات الاجتماعية تعزيز أداء اللاعبين أو التنافس التعليق على الإنترنت دون معرفة بعضهم البعض. الميكانيكية وألعاب الفيديو والبرامج Cober لا تطلب الشركة مثل بت الصالة الرياضية. وبالإضافة إلى ذلك يقدم العديد من دورات اللياقة البدنية، على شبكة الإنترنت. العالم هو رقمية متزايدة والتعلم تتم أساسا عن طريق الإنترنت. بعد الغزل ومربع الاتجاهات اللياقة البدنية القلب، يأتي التنس القلب. لأولئك الذين يبحثون عن شيء تحديا للحفاظ على هذه الخطوة، قد يكون طريقة جديدة لجعل التنس في بعض المجالات فكرة. HIIT تقف على \چه کسی می خواهد برای رفتن به ورزشگاه پس از یک روز سخت در کار است؟ باران و سرد و یا آب و هوای گرم دمای هر در می تواند کم از فکر ترک خانه. این بهانه ای نیست. بازی مانند Fitocracy و شبکه های اجتماعی افزایش عملکرد بازیکن و یا رقابت آنلاین نظر بدون دانستن هر یک از دیگر. Cober نه اپل برنامه مانند بیت ورزشگاه مکانیک و بازی های ویدئویی. علاوه بر این بسیاری از دوره های آمادگی جسمانی ارائه توسط وب. جهان به طور فزاینده ای دیجیتالی و یادگیری می گیرد عمدتا از طریق آنلاین. پس از چرخش و قلبی تناسب اندام گرایش جعبه تنیس هوازی می آید. برای کسانی که به دنبال چیزی چالش را در حال حرکت، راه جدید برای تنیس در برخی از زمینه های ممکن است یک ایده. HIIT مخفف فاصله آموزش شدت بالای ورزش جدید است که به شما از دست دادن وزن در فقط 12 دقیقه. اثر با توجه به مقدار زیادی انرژی است و دقیقا همان چیزی Hiit به کسی توصیه نمی شود. با روند جدید Hiit منفجر رونق برای بهبود فعالیت های مانند انتشار فعالیت های یوگا و نیمه myofascial. بله، من به نوبه خود حق viìoi شما را برای آزمایش با این فرم جدید از تناسب اندام بدون در نظر گرفتن موارد منع مصرف جرات است.क्या विशेषज्ञ है समझाने के लिए, चलो क्या स्वास्थ्य रुझान 2015 के देखते हैं। यह वास्तव में सच कि हम प्रौद्योगिकी के बिना नहीं कर सकता है: यदि वास्तव में, घर पर फिटनेस एक दशक पहले, कल्पना करने के लिए जब तक था अब प्रवृत्ति है कि हर किसी को दर्शाता है लगभग असंभव है,।जो काम पर एक मुश्किल दिन के बाद एक जिम में जाने के लिए चाहता है? बारिश और ठंड या गरम मौसम, किसी भी तापमान के घर छोड़ने की सोच से इनकार भी कर सकते हैं। यह एक बहाना नहीं है। Fitocracy की तरह खेल रहे हैं और सामाजिक नेटवर्क खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने या एक दूसरे के जानने के बिना ऑनलाइन टिप्पणी प्रतिस्पर्धा। यांत्रिक और वीडियो गेम Cober नहीं Ipad बिट जिम की तरह प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा कई स्वास्थ्य पाठ्यक्रम, वेब द्वारा की पेशकश कर रहे हैं। दुनिया तेजी से डिजीटल है और सीखने ऑनलाइन द्वारा मुख्य रूप से जगह लेता है। कताई और कार्डियो फिटनेस रुझान बॉक्स के बाद, कार्डियो टेनिस की बात आती है। इस कदम पर रखने के लिए चुनौतीपूर्ण कुछ के लिए देख रहे लोगों के लिए, एक विचार टेनिस पर कुछ फ़ील्ड बनाने के लिए नया तरीका हो सकता है। HIIT उच्च तीव्रता प्रशिक्षण अंतराल, नई व्यायाम है कि आप सिर्फ 12 मिनट में वजन कम में मदद करता है के लिए खड़ा है। प्रभावशीलता इस्तेमाल ऊर्जा की बड़ी मात्रा के कारण है और वह ठीक है क्या Hiit के लिए किसी को भी नहीं दी जाती है। ऐसे योग और अर्ध-myofascial रिलीज गतिविधियों के रूप में वसूली गतिविधियों के लिए बूम Hiit की नई प्रवृत्ति के साथ, विस्फोट हो गया। हाँ, मैं आप मतभेद की परवाह किए बिना फिटनेस के इस नए रूप के साथ प्रयोग करने की हिम्मत की है viìoi करने के लिए दाएँ मुड़ें।तो उन्होंने ज़ोरदार शारीरिक गतिविधि के बाद स्वस्थ हो जाना और अपनी स्वास्थ्य योजनाओं को नहीं फेंक सकते हैं आप के लिए धन्यवाद, 2015 में महान मालिश गेंदों, फोम रोलर्स, बर्फ स्नान और मालिश, यह फिर से अनुभव करना चाहते हैं के लिए बहुत बहादुर, हो जाएगा।あなたのおかげでそれをもう一度体験したいのに十分勇敢、2015 年になります偉大なマッサージ ボール、泡ローラー、氷風呂、マッサージ、彼激しい身体活動後に静養できるフィットネス プランを投げないように。为了解释什么是专家,让我们看到什么健身趋势 2015 年。这是真的,我们不能没有技术 ︰ 如果,事实上,直到十年前,想象到健身在家几乎是不可能的现在是大家反映的趋势。仕事でハードな一日後、ジムに行きたいですか。雨と寒さや暑さ、任意の温度で誹謗できるホームを離れる考え。これは言い訳ではないです。Fitocracy のようなゲームがあり、ソーシャル ネットワーク プレーヤーのパフォーマンスを向上させるか競う各他を知ることがなく、オンライン コメント。機械やビデオゲーム、Cober ない Ipad はビット ジムのようなプログラムします。さらに多くのフィットネス コースは、web で提供しています。世界はますますデジタル化され、学習はオンライン経由で主に起こる。回転と心肺フィットネス トレンド ボックス、カーディオ テニスを付属しています。探している何かに移動することが難しく、いくつかのフィールドでテニスを作る新しい方法考えである可能性があります。HIIT は、高強度トレーニングの間隔、わずか 12 分で重量を失うことができます新しい運動の略です。大量のエネルギー使用による有効性があり、まさに、Hiit はない誰にもお勧めします。Hiit の新しいトレンド、ヨガと半筋筋膜リリース活動などの復旧活動ブームを爆発しました。はい、禁忌に関係なくフィットネスのこの新しい形態で実験する勇気を持って viìoi を右に します。専門家を説明、2015 年のどのようなフィットネスのトレンドを見てみましょう。それは本当に技術がなければ出来ない: が場合は、実は、10 年前想像まで自宅フィットネスだったほぼ不可能、今みんなを反映する傾向。谁想要在一天辛苦的工作后去健身房?雨水和寒冷或炎热的天气,任何温度可以减损的离开家思想。这不是一个借口。有像 Fitocracy 这样的游戏和社交网络提高球员的表现或竞争在线评论彼此不认识。机械和视频游戏胶布不 Ipad 程序像位健身房。此外许多健身,课程由 web。世界越来越数字化和主要通过在线的学习发生。后纺和有氧健身趋势框,来心网球。对于那些寻找一些具有挑战性的继续前进,新的方式,使网球运动对某些字段是个好主意。HIIT 代表高强度训练间歇,新的运动,可以帮助你减肥的只需 12 分钟。有效性是由于大量的能源使用和这正是 Hiit 不推荐给任何人。Hiit 的新趋势,与爆炸,恢复活动的繁荣,如瑜伽和半肌筋膜释放活动。是的我向右拐到 viìoi 你敢于尝试这种新形式的健身无论禁忌症。谢谢你,勇敢地想要再有同样经历,在 2015 年将大按摩球、 泡沫辊、 冰浴和按摩服务,所以他可以休养生息后,剧烈的体力活动,并且不会引发你的健身计划。누가 직장에서 힘든 하루 후 체육관에가 고 싶어? 비와 감기 또는 뜨거운 날씨, 어떤 온도 수 출국의 생각. 이 변명이 아니다. 소셜 네트워크 플레이어의 성능을 향상 시킬 또는 온라인 의견 서로 모른 채 경쟁 및 Fitocracy 같은 게임 있다. 기계 및 비디오 게임 Cober 하지 Ipad 비트 체육관 같은 프로그램. 또한 많은 피트 니스 코스, 웹에 의해 제공 됩니다. 세계는 점점 더 디지털 고 학습 온라인을 통해 주로 이루어진다. 회전 무술 피트 니스 트렌드 상자 후에, 심장 테니스를 온다. 그 이동에 계속 도전 뭔가 찾고 들어, 일부 필드에 테니스를 만들기 위해 새로운 방법을 생각 될 수도 있습니다. 총 높은 강도 훈련 간격, 12 분만에 체중을 감량 하는 데 도움이 되는 새로운 운동에 대 한 의미 합니다. 효과 사용 되는 에너지의 큰 금액 그리고 정확 하 게 무엇은 총 권장 하지 않습니다 다른 사람에 게. 총의 새로운 트렌드와 함께 요가 세미-myofascial 공개 활동 같은 복구 활동에 대 한 붐의 폭발 했다. 그래, 난 금기에 피트 니스의이 새로운 모양으로 실험을 감히가 viìoi를 우회전.당신 덕분에, 용 감 충분히 다시 그것을 경험 하 고, 2015 년에 됩니다 좋은 마사지 볼, 폼 롤러, 얼음 욕조와 마사지, 그래서 그는 격렬 한 신체 활동 후 회복 수 피트 니스 계획을 포기 하지.어떤 전문가 설명, 2015의 어떤 피트 니스 동향을 보자. 정말 우리 기술 없이 할 수 없는 사실 이다:, 사실, 10 년 전, 상상 될 때까지 집에서 피트 니스는 거의 불가능 하 고, 지금 하지 않으면 모두 반영 하는 추세.

Fitness : Il mondo del fitness in ogni sua forma: le nuove macchine da palestra, i corsi, gli esercizi, i programmi, la moda che gira intorno al mondo del fitness e della cura dei capelli. Secondo una ricerca su scala mondiale le nuove tendenze nell’area fitness per il nuovo anno non prevedono più pesi e macchine, ma piuttosto squats, flessioni, plank, burpee e sollevamenti. Questo non significa certamente che perdere peso e mantenersi in forma sarà facile. Anzi, grande cura e attenzione dovranno essere dedicate all’esecuzione dei vari esercizi fitness per far si che questi abbiano affetto.

Entra in Fitness

Encyclopaedic hair website

Fitness capelli Fitness acconciature Fitness estetica Fitness moda-capelli Fitness salute Fitness parrucchieri

Fitness - I parrucchieri curano la salute dei capelli nei saloni di bellezza ed estetica,con acconciature di stile per foto moda-capelli e vendita di prodotti per la cura dei capelli.

Rubriche di interesse

Fitness, parrucchieri, capelli, salute, saloni di bellezza, foto moda capelli, acconciaturem, estetica, vendita, cura calvizie, caduta capelli, colorazione, colpi di sole, balayages, meches, shatush, deja-vu, , Fitness, Globelife, fiera parrucchieri, marche prodotti capelli, settore parrucchieri, aziende tinture capelli, produttori prodotti professionali parrucchieri, fabbrica linee prodotti conto terzi, private label, accessori capelli, rivenditori prodotti parrucchieri.
Fitness, grossisti venditori prodotti per capelli, concessionari prodotti per parrucchieri, agenti parrucchieri, saloni di bellezza, ricerche di mercato nel settore della moda capelli, attrezzature per parrucchieri, infoltimento capelli, informazioni capelli, notizie prodotti parrucchieri, arredamento negozi di acconciatura.
Fitness, import export, forniture parrucchieri, made in italy

Gossip & News

30 Jun 16

Il fatturato dell’industria cosmetica, cioè il valore della produzione italiana, ha registrato un incremento del 6% sull’anno precedente, con un valore di 10.013 milioni di euro, confermandosi un’eccezione rispetto al comparto manifatturiero nazionale, nonostante qualche incertezza del mercato interno.

fatturato-per-canale

Con riferimento alla suddivisione dei fatturati sul mercato interno si segnalano i positivi andamenti delle vendite dirette, soprattutto grazie all’e-commerce, che insieme crescono dell’8,1%, e dell’erboristeria che, inglobata nell’aggregato della grande distribuzione, cresce di quasi tre punti percentuali. In aumento anche il sell-in in farmacia (+1,5%), così come il canale profumeria (+0,9%) che registra una inversione positiva. L’analisi della ripartizione percentuale dei fatturati propone interessanti evoluzioni: la grande distribuzione registra ancora una leggera contrazione, passando dal 30% al 28,7% del mercato, alleggerita dall’incorporazione dell’erboristeria, in crescita di tre percentuali. Prosegue invece l’incremento delle esportazioni che coprono il 38% dei fatturati, delle vendite dirette (4,4%)e della farmacia (11,5%). La profumeria, con una quota di oltre il 12,4%, rimane una colonna portante dell’intero settore.

SALONI DI ACCONCIATURA

In rallentamento rispetto agli ultimi esercizi, è il trend negativo di consumo registrato nei saloni di acconciatura, con una diminuzione del 2,2% e un valore pari a 560 milioni di euro, il 5,7% di tutti i cosmetici venduti in Italia: la generalizzata diminuzione dei passaggi in salone da oltre cinque anni condiziona negativamente il settore anche se molti professionisti hanno saputo reagire proponendo strategie di segmentazione sia nei servizi che nei trattamenti.

Il valore del mercato contempla sia i prodotti utilizzati per i servizi e venduti nei saloni, sia i prodotti venduti e utilizzati fuori dai saloni: per questi ultimi si segnala un peso di circa il 16% del valore aggregato. La rilevazione online proposta a un campione significativo di acconciatori, e confrontata con analoga rilevazione condotta nel 2013, consente di attualizzare importanti indicatori come i prezzi praticati all’interno dei saloni. Il prezzo medio praticato per la colorazione è tra 21 e 30 euro per oltre il 56% degli intervistati,  il prezzo medio per la messa in piega trova la massima concentrazione (44%) nella fascia tra i 31 e 40 euro.

Così come accade in altri canali, i trend di consumo si differenziano di molto anche all’interno dei saloni: alcuni di essi, infatti, hanno studiato importanti attività promozionali, riuscendo ad attrarre una clientela sicuramente condizionata dalla congiuntura negativa ma desiderosa di servizi qualificati e sicuri. Questo atteggiamento viene evidenziato dai risultati relativi alle motivazioni d’acquisto, che mettono in luce la massima attenzione ai suggerimenti del professionista così come per la farmacia si fa riferimento al counseling.

ANDAMENTO DEI CONSUMI DI COSMETICI

andamento-consumi-cosmetici

I valori di chiusura dell'anno registrano trend in miglioramento rispetto a quelli registrati negli ultimi esercizi: i consumi cosmetici in Italia segnano note positive con un +1,4%, toccando i 9.847 milioni di euro, valore confortante in quanto si torna a crescere vicini ai ritmi pre-crisi. Sul totale cosmetici, 8.362 milioni di euro sono venduti nei canali al dettaglio, con una crescita complessiva dell’1,3%, in parte sorretta dal buon andamento delle farmacie e delle superfici specializzate nell’ambito mass market. Andamento positivo anche per il canale erboristeria che mantiene pressoché stabile la crescita con un +2,9%, bene anche la profumeria (+0,9%) che mostra segnali di ripresa dopo tre esercizi chiusi con segno negativo.

Il mercato interno vede, al di sopra di ogni più rosea aspettativa, l’ottima performance delle esportazioni, +14,3%, a conferma della sempre maggiore capacità delle imprese cosmetiche italiane di adeguarsi alle nuove caratteristiche dei mercati in espansione e delle diversificate opzioni d’acquisto dei consumatori. Il nuovo anno vede confermato un comportamento d’acquisto cross-canale da parte dei consumatori, una delle caratteristiche più evidenti del mercato italiano.

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

esportazioni

Per il sesto anno consecutivo, l’export registra un ulteriore sostanziale incremento, avvicinandosi al valore-soglia dei quattro miliardi di euro. I cosmetici italiani esportati toccano infatti i 3.806 milioni di euro, con un incremento del 14,3%. Importante anche il valore consuntivo che riguarda i dati in quantità: la crescita è del 10,7%, a conferma che la spinta all’internazionalizzazione è sempre più presente e non si manifesta solo a livello di marginalità. In crescita più dinamica rispetto ai precedenti esercizi, le importazioni raggiungono i 1.810 milioni di euro, un +7,4% rispetto al 2013, bilanciato dall’aumento in quantità, superiore ai cinque punti percentuali.

La ripresa consolidata dei mercati esteri incide bene sulla bilancia commerciale del settore cosmetico che conferma il trend iniziato nel 1996, quando il valore delle esportazioni di cosmetici ha superato quello delle importazioni. Il saldo attivo è vicino ai 2.000 milioni di euro, ben al di sopra di molte categorie merceologiche contigue confermando la cosmetica italiana come elemento attivo per il sistema economico del paese. La piena ripresa di alcuni storici mercati esteri, analogamente allo sviluppo di nuove aree di consumo, ha sicuramente contribuito alle performance commerciali italiane all’estero, in forte aumento dopo il fisiologico rallentamento del 2008-2009. Ma a incidere sempre più sono le “nuove” destinazioni, fortemente cercate nelle attività imprenditoriali italiane.

29 Jun 16

label-1289350_640

Nell'era digitale il "contenuto" di un prodotto (qualità) è il bene più prezioso perché il moltiplicarsi dei punti di contatto con il consumatore confonde le idee nella scelta. Il trend per essere utile deve andare verso una sempre maggiore "personalizzazione" della comunicazione. Occorre infatti gestire una pubblicità/comunicazione "personalizzata" (cliente / parrucchiere / distributore) sempre più spinta.

29 Jun 16

Adore

Adore Adore Adore Adore

Adore Adore Adore

adore-logo

29 Jun 16

Mauro I ParrucchieriMauro I ParrucchieriMauro I Parrucchieri

Mauro I ParrucchieriMauro I Parrucchieri

Hair: Mauro I Parrucchieri - Italia

hair-collections

29 Jun 16

ArthicaArthicaArthicaArthica

Hair: Arthica - España
Collection: Fantasia
Make-up: Arthica
Salon: Valencia

hair-collectionsEntra in Fitness